Algemene Voorwaarden RKVV Obstacle Run 2018 Koewacht

 

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: het evenement RKVV Obstacle Run 2018 Koewacht
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
  3. Overeenkomst: de inschrijving tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
  4. Organisator: RKVV Koewacht
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst
 3. De Organisator heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan voor aanvang van het Evenement.
 2. Deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen zonder de Organisator hiervan uitdrukkelijk om toestemming te hebben gevraagd.
 3. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten, waarbij geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin  vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Portretrecht

 1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 2. De Organisator behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.